450 CÂU HỎI THI SÁT HẠCH LÁI XE HẠNG B2, B1, C, D, E, F mới nhất 2016

Phần 10: từ câu 406-450 của 450 câu hỏi sát hạch lái xe

Câu 406: 406

.bottom_rs{width:960px; height:44px; overflow:hidden; margin:0 auto; position:relative}
Đáp án đúng là: .bottom_rs ul li a{display:block; padding: 5px 0}
Câu 407: 407

.bottom_rs h3{float:left; width:auto; font-size:13px; color:#ababab; line-height:44px; text-transform:capitalize;padding-left:8px}
Đáp án đúng là:
Flooka.top Câu 408: 408

.bottom_rs ul{float:left; width:785px; height:44px; overflow:hidden;list-style:none}
Đáp án đúng là: .arrows, .separator{display:none}
Câu 409: 409

.bottom_rs ul li{float:left; list-style:none; line-height:44px; padding-left:13px}
Đáp án đúng là: .lst_arr{display:none}
Câu 410: 410

.bottom_rs ul li a{float:left; font-size:16px; text-decoration:underline; color:#079ce9}
Đáp án đúng là: }
Câu 411: 411

Đáp án đúng là: